SafetyLab
  1. SafetyLab

ARKit_Demo

Public
AuthorCommitMessageCommit dateIssues
zhongyuzhongyu
2d54bfab629MMerge branch 'master' of https://bitbucket.alexandra.dk/scm/saf/arkit_demo
zhongyuzhongyu
55136ae5476Add dbi annotations
Zhongyu WangZhongyu Wang
cbeb629d519Create README.md
zhongyuzhongyu
88413b39efbDo not visualise objects that are too far away
zhongyuzhongyu
f93ab64be97clean code
zhongyuzhongyu
3ae6015c43aAdd ARKit code